December 8, 2023

כאב והזדמנות

אנו נמצאים ברגע מלא כאב, אך טמונה בו גם הזדמנות לשינוי. אסור לנו לפספס אותה, זה הרגע להרחיב את ההשפעה שלנו כדי שנוכל לזעוק, לדרוש ולקדם פתרון מדיני שיביא לחיים בטוחים, שווים וטובים יותר לכולם. זה הרגע לתמוך ולהצטרף לארץ לכולם.

ישראלים ופלסטינים חיים עכשיו את הימים הכי אפלים בהיסטוריה המשותפת שלהם בארץ הזו. אולם למרות  כל השכול, הזעם והכאב, אנחנו, קבוצה של ישראלים ופלסטינים, נשארים נאמנים למסע המשותף שלנו למען עתידנו ועתיד ילדינו. אנחנו ארץ לכולם, תנועה של אנשים שיודעים שיש דרך אחרת, שאפשר לחיות כאן לחוד וביחד, בשתי מדינות עצמאיות שחולקות מולדת אחת. החזון שלנו מתבסס על ההכרה בשייכותם של שני העמים למולדת הזו ועל ההבנה שרק שותפות ושוויון אישי וקולקטיבי יביאו חיים בטוחים וטובים יותר לכולם.

בימים האלה, שבהם רבים משני הצדדים מטפחים אשליות שניצחון משמעו תבוסה של הצד השני, התנועה והחזון שלנו חשובים מתמיד. העקרונות שלנו מבוססים בראש ובראשונה על האינטרסים המשותפים של שני עמים. לא משחק סכום אפס, אלא ניצחון של שני הצדדים. זאת מתוך הבנה שרק הסכמה הנשענת על האינטרסים והשאיפות העמוקות של שני העמים תוכל להוביל לחיים בטוחים. 

מהלכים צבאיים שאינם מלווים באסטרטגיה פוליטית ארוכת טווח ובחתירה לפתרון מדיני, לא הוכיחו את עצמם בעבר ולא יובילו לשינוי גם הפעם. אלימות לא היתה, איננה ולא תהיה הדרך לפתור את הסכסוך. המלחמה ושפיכות הדמים הן לא גזירת גורל. נועדנו לחיות זה לצד זה ולא נסכים לחיות לעד על חרבנו.

סופם של סכסוכים מרים וארוכי שנים הוא בבריתות ובהסכמים, ולכן, כדי למנוע את המלחמה הבאה, עלינו לצאת עכשיו לדרך שתוביל אותנו לשם. אנחנו מציעים אופק לפתרון בר קיימא המבוסס על המציאות הפיזית, הפוליטית והרגשית של שני העמים. מול הייאוש, אנחנו מציבים תקווה, מול הניסיון להכריע האחד את השני, אנחנו מציעים שותפות של אינטרסים ושאיפות. זה תלוי קודם כל בנו, ישראלים ופלסטינים, יהודים וערבים בני הארץ הזו. יחד אנחנו יכולים לבנות, יחד אנחנו יכולים וחייבים לשנות את הכללים על פיהם המציאות שלנו מתנהלת.