May 26, 2019

היוזמה והחזון

אנו, קבוצה של ישראלים ופלסטינים, מציעים כאן אופק חדש לפיוס בין העמים, המבוסס על קיומן של שתי מדינות ריבוניות בארץ פתוחה אחת. ארץ ישראל/פלסטין היא מולדת משותפת לשני עמים – היהודי והפלסטיני, ולכל אחד מהם יש אליה זיקה היסטורית, דתית, ותרבותית עמוקה. לכל מי שחי במולדת המשותפת הזו, יש זכויות שוות לחיים בחירות, בשוויון ובכבוד, וכל הסדר חייב להתבסס על הבטחת הזכויות לנוכח העובדה ששני הפתרונות הנמצאים היום על השולחן – הפרדה לשתי מדינות ומדינה אחת – אינם קרובים למימוש ומובילים אותנו למבוי סתום, אנחנו מאמינים שיש צורך בחזון חדש.

יותר מעשרים שנה חלפו מאז הסכמי אוסלו שהיו אמורים לסלול את הדרך לפתרון של הפרדה בין שני העמים. מאז רק התרחקנו מהסדר במקום להתקרב אליו. הסכסוך מדמם ואנשים ונשים בשני העמים מאבדים תקווה בעתיד טוב יותר.

במקום לשאול מי אשם, אנו, קבוצה של של ישראלים ופלסטינים, החלטנו לנסות למצוא נוסחה חדשה שתאפשר לחיות ביחד. על רקע הייאוש אנחנו מציעים חזון המבוסס על יסודות חדשים, של כבוד הדדי, שוויון זכויות ושיתוף.

אנחנו מאמינים שלכל אחד מהעמים החיים כאן – ישראלים ופלסטינים – זכות להגדרה עצמית במסגרת מדינה עצמאית, ריבונית וחופשית שמסגרתה יוכל לשלוט על גורלו.

ויחד עם זה אנחנו מכירים ומכבדים את הזיקה העמוקה שיש לבני שני העמים לכל חלקי הארץ הזו, ארץ ישראל/פלסטין, ומאמינים שכל הסדר חייב לכבד את הזיקה הזו.

אנחנו מאמינים שהגבולות בין שתי המדינות האלה צריכים להיות פתוחים לתנועה חופשית של אזרחים משני הצדדים, ובלבד שיכבדו את זכויותיהם של כלל התושבים.

על יסוד האמונות האלה ניסחנו, פלסטינים וישראלים, מסמך עקרונות משותף המבהיר את רעיונותינו, ומתייחס לסוגיות כגון פליטות, ערי הבירה של שתי המדינות ומוסדות המדינה המופרדים והמשותפים. אנחנו מאמינים שהמסמך הזה הוא נקודת התחלה לדיון שבו ישתתפו כל חלקי החברה בשני העמים במטרה להגיע לפיוס על יסוד תיקון עוולות העבר בלי ליצור עוולות חדשות וללא עקירה כפוייה של יישובים ואנשים.

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לחשיבה ופעולה משותפת לבניית העתיד של כולנו. לא עתיד שנכפה עלינו, אלא עתיד שנרצה ונהיה גאים להיות חלק ממנו. שתי מדינות מולדת אחת.